Phòng chống tham nhũng- nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân

Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh không quên nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tham nhũng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Những trường hợp tham nhũng đều là cán bộ công chức nhà nước, họ đảm nhận vai trò và vị trí khác nhau.

Một số hành vi tham nhũng phổ biến

Người đã vạch ra và cảnh báo một số hành vi mà công chức Nhà nước dễ mắc phải, đó là tham ô của công, đục khoét của dân, nhận hối lộ và mắc một số sai phạm khác như: làm việc trái phép, cậy thế, hủ hoá, tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo, bè phái quan liêu, địa phương chủ nghĩa, hẹp hòi, quân phiệt.

Tất cả những việc làm sai quy định của Nhà nước, pháp luật nhằm vụ lợi cá nhân đều được coi là hành vi sai trái, kết tội tham nhũng của công.

Luôn đặt ra câu hỏi tác hại của tham nhũng như thế nào mà gây ra hậu quả rất lớn đối với sự phát triển kinh tế, xã hội. Bên cạnh đó, nó còn làm suy thoái đạo đức, phẩm chất của người cán bộ Đảng viên –  người có vai trò trong việc điều hành, quản lý, lãnh đạo, không xứng đáng với sự tin tưởng và tín nhiệm của nhân dân.

Phát triển đất nước phải đi liền với đẩy lùi tham nhũng

Có thể nói rằng, trong bất kì giai đoạn nào của đất nước, đi đôi với sự phát triển kinh tế – xã hội là việc phòng chống kdlc, ngăn chặn và đẩy lùi nạn tham nhũng. Đồng thời, cần nâng cao nhận thức, tư tưởng cho người dân về việc phòng chống tham nhũng. Các cơ quan, ban ngành cần kịp thời kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh những hành vi tham nhũng, làm ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế và sự phát triển của đất nước.

 

Leave a Reply